Lov om forskellige forhold ved Grønlands Selvstyre § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre

Lov nr. 474 af 12. juni 2009,
som ændret ved lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 4

Grønlands Selvstyre skal ved fastsættelsen af regler om telekommunikation i, til og fra Grønland sikre, at rigsmyndighederne har adgang til etablering og drift af egne interne telekommunikationsanlæg i Grønland og mellem Grønland og omverdenen, i det omfang rigsmyndighederne har særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige teleinfrastruktur. Adgangen til at etablere egen teleinfrastruktur omfatter alene infrastruktur, der udelukkende anvendes til varetagelse af de pågældende myndighedsopgaver.

Stk. 2 Regler fastsat af Grønlands Selvstyre om telekommunikation i, til og fra Grønland kan efter aftale med regeringen sættes i kraft for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.