Lov om forskellige forhold ved Grønlands Selvstyre

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre

Lov nr. 474 af 12. juni 2009,
som ændret ved lov nr. 1227 af 18. december 2012

§ 1

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ved Grønlands Selvstyres overtagelse af råstofområdet pålægge universiteter, der hidtil har udført opgaver på området efter universitetslovens § 2, stk. 4, at fortsætte hermed mod betaling.

§ 2

Arealtildeling i Grønland til områder og til tekniske installationer, som tjener forsvarsmæssige formål, foretages af vedkommende rigsmyndighed efter forhandling med Grønlands Selvstyre.

Stk. 2 Regler fastsat af Grønlands Selvstyre om bygningsmyndigheden og om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg finder ikke anvendelse for bygningsmæssige foranstaltninger, der tjener forsvarsmæssige formål, medmindre foranstaltningerne omfatter tilslutning til veje, forsynings- eller afløbsledninger eller lignende anlæg.

§ 3

Staten hæfter fortsat for de forpligtelser, der ved ikrafttræden af lov om sundhedsvæsenet i Grønland tilkom eller påhvilede sundhedsmyndighederne i Grønland, og som blev påtaget før den 1. januar 1992. Staten har regres mod Grønlands Selvstyre for udgifter, som afholdes som følge af denne hæftelse.

§ 4

Grønlands Selvstyre skal ved fastsættelsen af regler om telekommunikation i, til og fra Grønland sikre, at rigsmyndighederne har adgang til etablering og drift af egne interne telekommunikationsanlæg i Grønland og mellem Grønland og omverdenen, i det omfang rigsmyndighederne har særlige telekommunikationsbehov, der ikke kan opfyldes af den almene, offentligt tilgængelige teleinfrastruktur. Adgangen til at etablere egen teleinfrastruktur omfatter alene infrastruktur, der udelukkende anvendes til varetagelse af de pågældende myndighedsopgaver.

Stk. 2 Regler fastsat af Grønlands Selvstyre om telekommunikation i, til og fra Grønland kan efter aftale med regeringen sættes i kraft for de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.

§ 5

Staten yder kompensation til Grønlands Selvstyre i overensstemmelse med den danske regerings og det grønlandske landsstyres aftale af 21. august 1990 som indgået i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, således som aftalen af 21. august 1990 er ændret ved tillægsaftaler af 31. august 1997 og 20. februar 2012.

§ 6

Loven træder i kraft den 21. juni 2009.

§ 7

Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:

 • 1) Lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland.

 • 2) Lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet.

 • 3) Lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser.

 • 4) Lov nr. 584 af 29. november 1978 for Grønland om fritidsvirksomhed.

 • 5) Lov nr. 589 af 29. november 1978 om biblioteksvæsenet i Grønland.

 • 6) Lov nr. 609 af 23. december 1980 om folkehøjskoler i Grønland.

 • 7) Lov nr. 610 af 23. december 1980 om museumsvæsenet i Grønland.

 • 8) Lov nr. 612 af 23. december 1980 for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse.

 • 9) Lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland.

 • 10) Lov nr. 135 af 28. marts 1984 for Grønland om produktion og salg af grønlandske produkter.

 • 11) Lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v.

 • 12) Lov nr. 943 af 23. december 1986 for Grønland om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v.

 • 13) Lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v.

 • 14) Lov nr. 847 af 21. december 1988 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands hjemmestyre.

 • 15) Lov nr. 848 af 21. december 1988 om Grønlands centrale Lønanvisnings overførsel til Grønlands hjemmestyre.

 • 16) Lov nr. 850 af 21. december 1988 for Grønland om miljøforhold m.v.

 • 17) Lov nr. 815 af 19. december 1989 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland.

 • 18) Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland.

 • 19) Lov nr. 264 af 6. maj 1993 om kirken i Grønland.

 • 20) Lov nr. 1089 af 29. december 1997 for Grønland om telekommunikation.

 • 21) Lov nr. 1393 af 27. december 2008 om de gymnasiale uddannelser i Grønland.

Stk. 2 Forskrifter udstedt med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves af rette myndighed.

§ 8

Den, der ved lovens ikrafttræden er ansat som biskop over Grønlands stift, tilbydes fra dette tidspunkt ansættelse som tjenestemand under vedkommende grønlandske myndighed med løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de for den pågældende under ansættelsen i staten gældende.

Stk. 2 Hvis biskoppen ikke ønsker at overgå til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed, opretholdes ansættelsesforholdet til staten, men den pågældende varetager sin tjeneste under pågældende grønlandske myndighed. Biskoppen har ikke krav på rådighedsløn eller pension som følge af bestemmelsen i 1. pkt. Bestemmelserne i § 37 a, stk. 5, i lov om statens tjenestemænd i Grønland og § 24 b, stk. 3, jf. stk. 1 og 2, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland finder tilsvarende anvendelse.

§ 9

(Udeladt af Redaktionen).