Forbrugsafgiftsloven § 15

Denne konsoliderede version af forbrugsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forskellige forbrugsafgifter

Lov nr. 331 af 22. december 1953,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1588 af 27. december 2019, lov nr. 1182 af 8. juni 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 755 af 13. juni 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 331 af 9. april 2024

§ 8, nr. 10, i ændringslov nr. 1728 af 27/12 2018 ændrer § 15, stk. 3, ved at erstatte "registrerede virksomheder" med "oplagshavere", men ordene "registrerede virksomheder" i § 15, stk. 3, findes ikke. I stedet findes ordene i § 15, stk. 4. "Registrerede virksomheder" er blevet ændret til "oplagshavere" også i § 15, stk. 1 og 2, jf. § 8, nr. 9 og 13, i ændringslov nr. 1728 af 27/12 2018. Derfor har vi også ændret det i § 15, stk. 4.
§ 15

Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2 Oplagshavere skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

Stk. 3 Virksomheder omfattet af § 14 a, stk. 2, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om overførelse af varer mellem oplagshavere efter § 14 a, stk. 4, fakturaudstedelse og regnskabsførelse.