14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugsafgiftsloven § 15

Lov om forskellige forbrugsafgifter paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§ 8, nr. 10, i ændringslov nr. 1728 af 27/12 2018 ændrer § 15, stk. 3, ved at erstatte "registrerede virksomheder" med "oplagshavere", men ordene "registrerede virksomheder" i § 15, stk. 3, findes ikke. I stedet findes ordene i § 15, stk. 4. "Registrerede virksomheder" er blevet ændret til "oplagshavere" også i § 15, stk. 1 og 2, jf. § 8, nr. 9 og 13, i ændringslov nr. 1728 af 27/12 2018. Derfor har vi også ændret det i § 15, stk. 4.

§15 Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 2 Oplagshavere skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

•••

Stk. 3 Virksomheder omfattet af § 14 a, stk. 2, skal løbende føre regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om overførelse af varer mellem oplagshavere efter § 14 a, stk. 4, fakturaudstedelse og regnskabsførelse.

•••
profile photo
Profilside