14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forskellige forbrugsafgifter § 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forskellige forbrugsafgifter og bygger på lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. February 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter stk. 3 svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.

•••

Stk. 3 Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.

•••

Stk. 4 Oplagshavere er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra andre oplagshavere eller fra udlandet at modtage afgiftspligtige varer.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at afgiftsberigtigelsen af de i §§ 3 og 11 nævnte varer, der modtages fra udlandet i erhvervsmæssigt øjemed, afregnes efter reglerne i § 16 a, stk. 1-7.

•••

Stk. 6 I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradrages

  • 1) varer, der leveres til en anden oplagshaver, jf. § 14 a, stk. 4,

  • 2) varer, der leveres til udlandet,

  • 3) varer, der hos virksomheden er blevet uanvendelige, samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand el.lign., og

  • 4) varer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgiften.

•••

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte regler om kontrol af fradrag efter stk. 6.

•••

Stk. 8 Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside