14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forsikringsformidling  - sættes i kraft den 1. oktober 2018, med undtagelse af § 11, stk. 3, som sættes i kraft den 1. maj 2018, jf. bekendtgørelse nr. 360 af 26. april 2018. § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forsikringsformidling og bygger på lov nr. 41 af 22. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Grænseoverskridende virksomhed gennem en filial i et andet land
En forsikringsformidler, en genforsikringsformidler eller en accessorisk forsikringsformidler, der er meddelt tilladelse her i landet, og som ønsker at udøve virksomhed gennem en filial i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal give Finanstilsynet meddelelse herom med angivelse af

  • 1) formidlerens navn, adresse og cvr-nummer,

  • 2) i hvilket land eller hvilke lande forsikringsformidleren har til hensigt at oprette en filial,

  • 3) hvilke aktiviteter der ønskes udøvet, og navnene på eventuelle repræsenterede forsikrings- eller genforsikringsselskaber,

  • 4) den relevante forsikringsklasse, hvis muligt,

  • 5) en adresse i værtslandet eller værtslandene, hvorfra dokumenter kan rekvireres, og

  • 6) navnene på personer, der er ansvarlige for administrationen af filialen.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet videresender meddelelsen til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 1 måned efter modtagelsen af meddelelsen og giver samtidig skriftlig underretning til formidleren om videresendelsen.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan afvise at videresende meddelelsen, hvis Finanstilsynet betvivler tilstrækkeligheden af formidlerens organisatoriske struktur eller økonomiske situation i betragtning af den aktivitet, der ønskes udøvet. Finanstilsynet giver straks formidleren meddelelse om afgørelsen.

•••

Stk. 4 Senest 1 måned efter at værtslandet har modtaget oplysninger efter stk. 2, underretter Finanstilsynet formidleren om værtslandets eventuelle regler om almene hensyn, herunder hvis værtslandet har fastsat strengere regler, end hvad der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution, og meddeler formidleren, at denne kan påbegynde sin virksomhed i værtslandet, forudsat at formidleren overholder de eventuelt strengere regler i værtslandet.

•••

Stk. 5 Har en forsikringsformidler, en genforsikringsformidler eller en accessorisk forsikringsformidler ikke modtaget meddelelse inden for fristen i stk. 4, kan formidleren påbegynde sin virksomhed i værtslandet.

•••

Stk. 6 En forsikringsformidler, en genforsikringsformidler og en accessorisk forsikringsformidler er forpligtet til at meddele Finanstilsynet påtænkte ændringer i de oplysninger, der er afgivet efter stk. 1, mindst 1 måned inden ændringerne foretages.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet videresender oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 6, til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 1 måned efter modtagelsen af meddelelsen om ændringerne.

•••
profile photo
Profilside