Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne § 2a

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 487 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 27. april 2022,
som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018 og lov nr. 2593 af 28. december 2021

§ 2a

Alle, der er fyldt 25 år, og som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, har adgang til sådan undervisning.

Stk. 2 Personer under 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, kan efter undervisningspligtens ophør modtage ordblindeundervisning i henhold til denne lov, jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

  • 2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for voksne.

  • 3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for voksne.

  • 4) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge ordblindeundervisning for voksne.

  • 5) Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for ordblindeundervisning for voksne.

  • 6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.