Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 68

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1155 af 8. juni 2021,
jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 1. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 480 af 22. maj 2024 og lov nr. 481 af 22. maj 2024

Forretningsorden for bestyrelsen
§ 68

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om forretningsordenens indhold. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.