Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 209

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1155 af 08. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 2382 af 14. december 2021, lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 570 af 10. maj 2022 og lov nr. 480 af 12. maj 2023

Tilsyn med overholdelse af kravet om nedskrivningsegnede passiver
§ 209

Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelse af kravet om nedskrivningsegnede passiver for fondsmæglerselskaber, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, jf. § 198.

Stk. 2 Opfylder et fondsmæglerselskab ikke kravet om nedskrivningsegnede passiver, skal Finanstilsynet reagere på mindst én af følgende måder:

  • 1) Anvendelse af beføjelser til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling i overensstemmelse med §§ 192 og 194.

  • 2) Iværksættelse af foranstaltninger i medfør af § 177.

  • 3) Iværksættelse af foranstaltninger i medfør af § 219.

  • 4) Begrænsning af fondsmæglerselskabets udlodning med hensyn til følgende udlodninger:

    • a) Udlodning, der vedrører egentlig kernekapital.

    • b) Tildeling af variabel løn eller skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser eller betaling af variabel løn, hvis forpligtelsen til at betale blev indført på et tidspunkt, hvor fondsmæglerselskabet ikke opfyldte kravet om nedskrivningsegnede passiver.

    • c) Betalinger, der vedrører hybride kernekapitalinstrumenter.

Stk. 3 Finanstilsynet kan også foretage en vurdering af, hvorvidt et fondsmæglerselskab er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 165.