Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 20

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1155 af 08. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 2382 af 14. december 2021, lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 570 af 10. maj 2022, lov nr. 409 af 25. april 2023 og lov nr. 480 af 12. maj 2023

Betingelser for meddelelse af tilladelse
§ 20

Finanstilsynet meddeler efter ansøgning tilladelse som fondsmæglerselskab, jf. § 13, når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Kravene til tilladelse i § 13, stk. 1-3, er opfyldt.

  • 2) Kravet om startkapital i § 18 er opfyldt.

  • 3) Medlemmerne af ansøgerens bestyrelse og direktion opfylder kravene i §§ 75, 76 og 78.

  • 4) Ejerne af kvalificerede andele opfylder kravene i § 60, stk. 1.

  • 5) Der foreligger ikke snævre forbindelser mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.

  • 6) Lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, vil ikke kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.

  • 7) Ansøgerens organisatoriske og administrative forhold er forsvarlige.

  • 8) Ansøgeren har hovedkontor og hjemsted i Danmark.

  • 9) Ansøgeren tilsluttes indskyder- og investorgarantiordningen.

Stk. 2 Finanstilsynet kan nægte at give tilladelse, hvis formålet med at placere hovedkontor og hjemsted i Danmark alene er at undgå at være omfattet af lovgivningen i det land, hvor hovedparten af ansøgerens kunder er hjemmehørende.