14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 177

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1155 af 08. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§177 Overtræder eller er det overvejende sandsynligt, at et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, som følge af en betydelig eller hastig forværring af fondsmæglerselskabets finansielle situation i nær fremtid vil overtræde kravene fastsat i denne lov, regler udstedt i medfør af loven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber, afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter eller artikel 3, 7, 14, 17 og 24-26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, kan Finanstilsynet påbyde fondsmæglerselskabet at foretage en eller flere af tiltagene i stk. 2 og 3 inden for en frist fastsat af Finanstilsynet. Finanstilsynet kan forlænge fristen, hvis det skønnes nødvendigt.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde fondsmæglerselskabet at

  • 1) iværksætte eller opdatere sin genopretningsplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med §§ 98 og 99,

  • 2) udarbejde og indsende en handlingsplan til Finanstilsynet,

  • 3) indkalde fondsmæglerselskabets bestyrelse,

  • 4) et eller flere medlemmer af fondsmæglerselskabets bestyrelse eller direktion skal nedlægge hvervet, jf. § 79,

  • 5) udarbejde og indsende en plan for forhandlinger om omstrukturering af fondsmæglerselskabets gæld,

  • 6) ændre sin forretningsstrategi,

  • 7) ændre sin retlige eller operationelle struktur og

  • 8) kontakte potentielle købere med henblik på at forberede en afvikling af fondsmæglerselskabet.

•••

Stk. 3 Ved indkaldelse af fondsmæglerselskabets bestyrelse fastsætter Finanstilsynet dagsordenen. Selskabslovens §§ 90 og 91 finder ikke anvendelse på indkaldelser efter 1. pkt. Efterkommer fondsmæglerselskabet ikke et påbud om indkaldelse af fondsmæglerselskabets bestyrelse, kan Finanstilsynet på vegne af fondsmæglerselskabet indkalde fondsmæglerselskabets bestyrelse og fastsætte dagsordenen herfor. Selskabslovens §§ 89-91 og 93 finder ikke anvendelse på indkaldelser efter 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside