Lov om folketingsvalg i Grønland § 10

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 10

I hver kommune ledes valget af en valgbestyrelse.

Stk. 2 Valgbestyrelsen består af kommunalbestyrelsens formand og mindst 2 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens formand er formand for valgbestyrelsen.

Stk. 3 Valgbestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 4 Valgbestyrelsen fører en valgbog, der autoriseres af kommunalbestyrelsen. Valgbogen tilvejebringes af rigsombudsmanden. I valgbogen indføres alle væsentlige oplysninger om valget i kommunen samt resultatet heraf. Valgresultatet opgøres for hver valgkreds for sig med en samlet opgørelse for hele kommunen.