Lov om folketingsvalg i Grønland Kapitel 5

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

Kapitel 5 Forberedelserne til valget
Valgets udskrivelse
§ 24

Valg til Folketinget udskrives ved kongeligt åbent brev. Det kan ved det kongelige åbne brev overlades til rigsombudsmanden at fastsætte en anden dag for valgets afholdelse end den, der er fastsat for den øvrige del af riget bortset fra Færøerne.

§ 25

Rigsombudsmanden bekendtgør dagen for valgets afholdelse samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser, jf. § 27, stk. 1. Samtidig underretter rigsombudsmanden valgbestyrelserne herom.

Stk. 2 Valgbestyrelserne bekendtgør snarest dagen for valgets afholdelse og tidsrummet for afstemningen samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser. Endvidere bekendtgøres navnene på de personer, der er udpeget som afstemningsledere i de enkelte valgkredse og afstemningsdistrikter i kommunen. Samtidig underretter valgbestyrelserne afstemningslederne herom.

Stk. 3 Afstemningslederne bekendtgør snarest meddelelsen fra valgbestyrelsen. Endvidere bekendtgøres afstemningsstederne inden for valgkredsen.

Stk. 4 Bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 sker ved opslag og i øvrigt efter kommunalbestyrelsens og afstemningslederens nærmere bestemmelse.

Kandidater
§ 26

En person, der vil anmelde sig som kandidat til valget, kan enten opstille som kandidat for et parti, der er repræsenteret i Grønlands Landsting, eller som kandidat uden for partierne. En kandidat, der vil opstille for et parti, skal godkendes af partiet. En kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af mindst 100 af valgområdets vælgere som stillere.

Stk. 2 Kandidater, der opstiller uden for partierne, kan aftale at ville støtte hinanden (kandidatforbund).

Stk. 3 Ingen kan være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne. En kandidat kan ikke være deltager i mere end ét kandidatforbund.

Stk. 4 En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater. Den, der som stiller anbefaler flere kandidater, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidaterne.

§ 27

Anmeldelse af kandidater indgives til formanden for en valgbestyrelse senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. Anmeldelsen skal ske på en formular, der tilvejebringes af Rigsombudsmanden.

Stk. 2 Anmeldelsen skal være underskrevet af kandidaten og indeholde oplysning om kandidatens fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. I anmeldelsen skal endvidere angives navn og bopæl på en vælger, hvortil der ud over kandidaten kan rettes henvendelse, hvis anmeldelsen er mangelfuld.

Stk. 3 Kandidater, der opstiller for et parti, skal angive dette i anmeldelsen.

Stk. 4 Kandidater, der opstiller uden for partierne, skal angive dette i anmeldelsen. Anmeldelsen skal endvidere være underskrevet af kandidatens stillere og indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Oplysningerne om stillernes navne er offentligt tilgængelige.

Stk. 5 Kandidater, der har indgået kandidatforbund med en eller flere andre kandidater, skal angive dette i anmeldelsen. De pågældende kandidater skal ved deres underskrift have godkendt kandidatforbundet. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.

Stk. 6 Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunktet for indleveringen.

§ 27a

En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for formanden for den valgbestyrelse, hvortil kandidatanmeldelsen er indleveret, senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for en valgbestyrelse.

§ 28

Valgbestyrelsen underretter straks efter fristen for anmeldelse af kandidater skriftligt rigsombudsmanden om de modtagne anmeldelser med oplysning om, hvorvidt valgbestyrelsen mener, at anmeldelserne er gyldige. For kandidater, der opstiller uden for partierne, oplyses tillige antallet af godkendte stillere.

§ 29

Landstingets partier skal inden udløbet af fristen for kandidatanmeldelser, jf. § 27, stk. 1, skriftligt meddele rigsombudsmanden, hvilke kandidater partiet kan godkende. Kandidater, der ikke godkendes af vedkommende parti, kan ikke opstille til valget som kandidat for partiet.

§ 30

Når rigsombudsmanden har modtaget den indberetning, der er nævnt i § 28, fra valgbestyrelserne og den meddelelse, der er nævnt i § 29, fra landstingets partier, træffer rigsombudsmanden endelig beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Hvis rigsombudsmanden mener, at en kandidatanmeldelse på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, skal rigsombudsmanden straks meddele dette til kandidaten eller til den vælger, der er anført i anmeldelsen. Senest 2 døgn efter afgivelsen af meddelelsen kan der foretages en afhjælpning af manglerne.

§ 31

Rigsombudsmanden bekendtgør snarest muligt navnene på de opstillede kandidater. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres i alfabetisk rækkefølge særskilt for hvert parti. Partierne anføres i alfabetisk rækkefølge. Kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres til sidst i alfabetisk rækkefølge med oplysning om indgåede kandidatforbund. Samtidig underrettes valgbestyrelserne, der sørger for, at meddelelsen bekendtgøres i alle valgkredse og afstemningsdistrikter. Bekendtgørelsen sker som nævnt i § 25, stk. 4.

§ 32

Såfremt der kun er opstillet to kandidater til valget, aflyser rigsombudsmanden afstemningen og erklærer de opstillede kandidater for valgt uden afstemning.

Stemmesedler
§ 33

Rigsombudsmanden tilvejebringer stemmesedler til brug ved afstemningen. På stemmesedlerne skal være trykt ordet "Folketingsvalg" på dansk og grønlandsk.

Stk. 2 Rigsombudsmanden sender stemmesedlerne til valgbestyrelserne, der sørger for, at afstemningslederne forsynes med det nødvendige antal stemmesedler.