Lov om folketingsvalg i Grønland Kapitel 4

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

Kapitel 4 Valglister
§ 13

Vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregisteret, jf. dog §§ 14 og 15.

Stk. 2 Valglisten består af en hovedliste, jf. § 16, og en tilflytterliste, jf. § 18.

§ 14

Vælgere, der er tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal optages på valglisten i Nuuk (Godthåb) Kommune.

§ 15

Vælgere, der er omfattet af § 3, og som sidst har været tilmeldt folkeregisteret i en kommune, skal efter anmodning optages på valglisten i denne kommune. Anmodning om optagelse skal indgives til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Vælgere, der er omfattet af § 3, og som sidst har været tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal efter anmodning optages på valglisten i Nuuk Kommune. Anmodning om optagelse skal indgives til folkeregisteret i Grønlands Hjemmestyres Skattedirektorat.

Stk. 3 Anmodningen forelægges for rigsombudsmanden til afgørelse med attestation af, at den pågældende har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndiggjort, samt med oplysning om, hvornår vedkommende sidst har været optaget i kommunens folkeregister, henholdsvis folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Afgørelser om optagelse på valglisten gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Hvis vælgeren inden udløbet af denne periode indgiver anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.

Stk. 5 Nærmere regler om fremgangsmåden ved optagelse på valglisten kan fastsættes af indenrigs- og boligministeren.

§ 16

Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år i januar måned en hovedliste over kommunens vælgere, jf. §§ 13-15. Hovedlisten gælder fra den 1. marts til den sidste dag i februar måned det følgende år.

Stk. 2 På hovedlisten skal optages:

  • 1) De personer, der har valgret den 1. marts.

  • 2) De personer, der i løbet af det år, for hvilket valglisten gælder, vil komme til at opfylde aldersbetingelsen for valgret, og som den 1. marts opfylder de øvrige valgretsbetingelser. For hver af disse personer skal anføres den dag i året, da valgretten indtræder.

Stk. 3 Hovedlisten udarbejdes på grundlag af kommunens folkeregister. Hovedlisten for Nuuk Kommune udarbejdes tillige på grundlag af folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.

§ 17

Hovedlisten udarbejdes for hver valgkreds for sig, jf. § 8. Er valgkredsen inddelt i afstemningsdistrikter, udarbejdes listen med særskilte afsnit for hvert afstemningsdistrikt.

Stk. 2 Hovedlisten skal indeholde vælgernes navn, fødselsdato, bopæl og løbenummer samt en anmærkningsrubrik, jf. § 16, stk. 2, nr. 2, 2. punktum, og en rubrik til afmærkning.

§ 18

Kommunalbestyrelsen fører en tilflytterliste til hovedlisten, jf. § 16. Tilflytterlisten udarbejdes som nævnt i § 17.

Stk. 2 På tilflytterlisten skal optages:

  • 1) Vælgere, der i årets løb flytter til kommunen, og som ikke efter reglerne i §§ 14 eller 15 er optaget på kommunens valgliste. Optagelse er betinget af, at flytningen er anmeldt til kommunens folkeregister.

  • 2) Vælgere, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og som i årets løb anmoder om optagelse på valglisten efter reglen i § 15.

Stk. 3 På tilflytterlisten i Nuuk Kommune skal endvidere optages vælgere, der i årets løb flytter til et område i Grønland uden for den kommunale inddeling, og som ikke efter reglerne i §§ 13 eller 15 er optaget på kommunens valgliste. Optagelse er betinget af, at flytningen er anmeldt til folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.

Stk. 4 Vælgere, der er omfattet af stk. 2, nr. 1, og stk. 3, optages ikke på tilflytterlisten, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valgdagen. Vælgere, der er omfattet af stk. 2, nr. 2, optages ikke på tilflytterlisten, hvis afgørelse er truffet senere end 18.-dagen før valgdagen.

Stk. 5 Nærmere regler om fremgangsmåden ved optagelse på tilflytterlisten fastsættes af indenrigs- og boligministeren.

§ 19

Personer, der efter at være optaget på valglisten flytter fra kommunen eller området i Grønland uden for den kommunale inddeling, eller hvis midlertidige ophold i udlandet ophører, skal slettes af valglisten, medmindre de efter reglerne i §§ 13, 14 eller 15 skal forblive optaget på kommunens valgliste.

Stk. 2 Slettelse foretages ikke, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valgdagen, medmindre flytningen sker til udlandet, jf. dog § 15.

Stk. 3 Nærmere regler om fremgangsmåden ved slettelse af valglisten fastsættes af indenrigs- og boligministeren.

§ 20

Hovedlisten fremlægges af kommunalbestyrelsen i to uger i februar måned på et alment tilgængeligt sted i kommunen. Samtidig fremlægges i hver valgkreds den del af hovedlisten, der gælder for valgkredsen.

Stk. 2 Såfremt hovedlisten er udarbejdet i særskilte afsnit for enkelte afstemningsdistrikter, jf. § 17, stk. 1, fremlægges valgkredsens hovedliste i det afstemningsdistrikt, hvor valgkredsens valgsted ligger, medens der i hvert af valgkredsens øvrige afstemningsdistrikter fremlægges den del af hovedlisten, der gælder for distriktet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen bekendtgør tid og sted for fremlæggelsen af hovedlisten.

§ 21

Enhver kan fremsætte indsigelser over for kommunalbestyrelsen om fejl ved valglisten.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt behandle indsigelser mod valglisten og i givet fald berigtige fejlene ved rettelser i valglisten. Sådanne rettelser kan foretages til og med valgdagen.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal underrette klageren samt enhver, der på grund af en indsigelse slettes af eller optages på valglisten, om sin afgørelse.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan indbringes for rigsombudsmanden. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 22

Kommunalbestyrelsen skal til og med valgdagen berigtige valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse eller erhvervelse henholdsvis fortabelse af dansk indfødsret.

§ 23

Valglisten anvendes ved folketingsvalg og folkeafstemninger, der afholdes i det år, for hvilket valglisten gælder. Skal listen anvendes ved mere end én afstemning, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der til brug ved de senere afstemninger foreligger fuldstændig afskrift af listen, eller at der på listen indrettes en ny rubrik til afmærkning ved overklæbning af den tidligere anvendte afmærkningsrubrik.