Lov om foderstoffer § 1

Denne konsoliderede version af lov om foderstoffer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 282 af 08. maj 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2024

§ 1

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om foderstoffer, herunder om fremstilling, produktion, tilvirkning, opdræt og dyrkning, anvendelse, opbevaring, køb, salg, distribution og markedsføring. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indførsel, eksport og transport af foderstoffer. Bekendtgørelse om offentlig kontrol af fødevarer, foder, hø og halm, fødevarekontaktmaterialer, animalske biprodukter og afledte produkter ved ind- og udførsel mellem lande i samhandelsområdet og ved indførsel fra tredjelande samt straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fravigelse af reglerne i ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ved fastsættelse af bestemmelser efter stk. 1 og 2, bl.a. fastsætte forskrifter om,

 • 1) registrering og godkendelse af produktions- og salgsvirksomheder samt importører,

 • 2) anvendelse af vegetabilske og animalske produkter samt organiske og uorganiske stoffer til fremstilling af eller tilsætning til foderstoffer,

 • 3) tilrettelæggelse af produktionen med henblik på at sikre produkternes hygiejniske standard,

 • 4) pakning, mærkning og angivelse af sammensætning af foderstoffer,

 • 5) betegnelse af fodermidler,

 • 6) tilladt indhold af uønskede stoffer og produkter i foderstoffer,

 • 7) autorisation af og tilsyn med kemiske laboratorier samt godkendelse af analysemetoder og arbejdsforskrifter,

 • 8) regnskab over produktion, indførsel, lager og salg,

 • 9) afgivelse af oplysninger i forbindelse med køb og salg af foderstoffer, herunder tilsætningsstoffer til foderstoffer, og om indberetning af disse oplysninger,

 • 10) kontrol med overholdelsen af loven og af bestemmelser fastsat efter loven samt om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater og

 • 11) hel eller delvis betaling af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

Stk. 4 Ved fastsættelse af regler efter stk. 3, nr. 10, om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater kan ministeren fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater samt art og omfang af sanktioner på grundlag af kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at klage ikke har opsættende virkning. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form kontrolresultaterne skal gøres tilgængelige for offentligheden på kontrolstedet.

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse resultater ikke skal offentliggøres.

Stk. 6 Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet edb-informationssystem vedrørende kontrolresultater. Ministeren kan på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, der enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

Stk. 7 Ministeren kan fastsætte regler om, at indberetning i henhold til stk. 3, nr. 9, skal ske til en anden myndighed.

Stk. 8 I regler og bestemmelser fastsat efter stk. 1 og 2 kan der fastsættes regler om udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.