Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 599 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2016 af 1. november 2021,
som ændret ved lov nr. 2382 af 14. december 2021, lov nr. 570 af 10. maj 2022, lov nr. 718 af 13. juni 2023 og lov nr. 1546 af 12. december 2023

§ 1

Denne lov finder anvendelse på virksomheder, der som led i deres erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse yder rådgivning om finansielle produkter og formidling af boligkreditaftaler til forbrugere, jf. dog stk. 3. Loven finder endvidere anvendelse på virksomheder, der udøver investeringsrådgivning og aktiviteter omfattet af bilag 1, afsnit A, nr. 1 og 5, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, vedrørende finansielle instrumenter omfattet af bilag 2, nr. 1 og 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Stk. 2 Rådgivning efter stk. 1 kan kun udøves af virksomheder, som har fået tilladelse som finansiel rådgiver, som investeringsrådgiver eller som boligkreditformidler i medfør af § 3.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på:

  • 1) Rådgivning om finansielle produkter, som virksomheden udbyder på egne eller andres vegne.

  • 2) Rådgivning om finansielle produkter eller boligkreditaftaler til virksomhedens egne medarbejdere eller til medarbejdere i en modervirksomhed, dattervirksomhed eller en af modervirksomhedens andre dattervirksomheder.

  • 3) Lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning om finansielle produkter eller boligkreditaftaler i forbindelse med udøvelse af anden erhvervsvirksomhed, hvis denne erhvervsvirksomhed er reguleret ved lov eller professionen i øvrigt er adfærdsreguleret.

  • 4) Rådgivning, som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber yder om finansielle produkter og boligkreditaftaler.

  • 5) Rådgivning om forsikringer, der ydes af en forsikringsformidler, jf. lov om forsikringsformidling.

  • 6) Investeringsrådgivning, der ydes af kollektive investeringsordninger reguleret af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og af investeringsinstitutter eller pensionskasser samt af depositarer og ledere af sådanne institutter.

  • 7) Investeringsrådgivning, der ydes af det administrerende selskab i et forsikringsadministrationsselskab.