Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere Kapitel 2 a

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 599 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2016 af 1. november 2021,
som ændret ved lov nr. 2382 af 14. december 2021, lov nr. 570 af 10. maj 2022, lov nr. 718 af 13. juni 2023 og lov nr. 1546 af 12. december 2023

Kapitel 2 a Særlige krav for investeringsrådgivere
§ 5a

Bestyrelsen hos en investeringsrådgiver er ansvarlig for, skal fastlægge og føre tilsyn med gennemførelsen af ledelsesordninger, som skal sikre en effektiv og forsigtig ledelse, herunder at investeringsrådgiveren har

  • 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

  • 2) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

  • 3) en politik vedrørende de tjenesteydelser, aktiviteter, produkter og transaktioner, som investeringsrådgiveren tilbyder eller leverer i overensstemmelse med virksomhedens risikovillighed og de karakteristika og behov, der kendetegner investeringsrådgiverens kunder, og

  • 4) de nødvendige ressourcer til at gennemføre investeringsrådgiverens virksomhed, herunder at personalet har den fornødne faglige kompetence, viden og ekspertise, og at virksomhedens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.

Stk. 2 Bestyrelsen skal have adgang til den information og de dokumenter, der er nødvendige for at føre tilsyn med beslutningstagningen på ledelsesniveau.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for det øverste ledelsesorgan, når en investeringsrådgiver drives som en juridisk person uden en bestyrelse.

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for indehaveren, når en investeringsrådgiver drives som en enkeltmandsvirksomhed.

§ 5b

Bestyrelsen hos en investeringsrådgiver skal sikre, at bestyrelsens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå investeringsrådgiverens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for det øverste ledelsesorgan, når en investeringsrådgiver drives som en juridisk person uden bestyrelse.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for en investeringsrådgiver, der er en enkeltmandvirksomhed.

§ 5c

Et medlem af bestyrelsen eller direktionen hos en investeringsrådgiver eller indehaveren, når en investeringsrådgiver er en enkeltmandsvirksomhed, skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet eller stillingen hos den pågældende investeringsrådgiver.

Stk. 2 Stk. 1 finder anvendelse for den eller de ledelsesansvarlige, når investeringsrådgiveren drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion.

§ 5d

En investeringsrådgiver skal afsætte de personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser for medlemmer af bestyrelsen og direktionen eller indehaveren af en investeringsrådgiver, der er en enkeltmandsvirksomhed.

Stk. 2 Investeringsrådgiveren skal afsætte de personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af det øverste ledelsesorgan og den daglige ledelse, når investeringsrådgiveren drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller direktion.