14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 283

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§283 Rapport om solvens og finansiel situation
Gruppe 1-forsikringsselskaber skal årligt offentliggøre en rapport om deres solvens og finansielle situation. Derudover skal gruppe 1-forsikringsselskaberne efter frister fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) indsende en uddybende rapport til Finanstilsynet om deres solvens og finansielle situation.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, skal årligt offentliggøre en rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation. Derudover skal virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, efter frister fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) indsende en uddybende rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation til Finanstilsynet.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, som rapporterne skal indeholde, og om overgangsbestemmelser om offentliggørelse og indsendelse til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

•••
profile photo
Profilside