14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 243a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 937 af 06. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§243a Særlige regler for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I
Overtræder eller er det overvejende sandsynligt, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I som følge af en betydelig eller hastig forværring af virksomhedens finansielle situation i nær fremtid vil overtræde kravene fastsat i denne lov, regler udstedt i medfør af loven eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, afsnit II i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter eller artikel 3-7, 14-17 og 24-26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, kan Finanstilsynet påbyde virksomheden at foretage en eller flere af tiltagene i stk. 2 og 3 inden for en af Finanstilsynet fastsat frist. Finanstilsynet kan forlænge fristen, hvis det skønnes nødvendigt.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan, jf. stk. 1, påbyde virksomheden at

  • 1) iværksætte eller opdatere sin genopretningsplan, som er udarbejdet i overensstemmelse med §§ 71 a og 71 b,

  • 2) udarbejde og indsende en handlingsplan til Finanstilsynet,

  • 3) indkalde virksomhedens øverste myndighed,

  • 4) et eller flere medlemmer af bestyrelse eller direktion skal nedlægge hvervet, jf. § 64,

  • 5) udarbejde og indsende en plan for forhandlinger om omstrukturering af virksomhedens gæld,

  • 6) ændre sin forretningsstrategi,

  • 7) ændre sin retlige eller operationelle struktur og

  • 8) kontakte potentielle købere med henblik på at forberede en afvikling af virksomheden.

•••

Stk. 3 Ved indkaldelse af virksomhedens øverste myndighed, jf. stk. 2, nr. 3, fastsætter Finanstilsynet dagsordenen.  Selskabslovens §§ 90 og 91 finder ikke anvendelse på indkaldelser efter 1. pkt . Efterkommer en virksomhed ikke et påbud efter stk. 2, nr. 3, kan Finanstilsynet på vegne af virksomheden indkalde virksomhedens øverste myndighed og fastsætte dagsordenen herfor.  Selskabslovens §§ 89-91 og 93 finder ikke anvendelse på indkaldelser efter 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside