14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 125

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 937 af 06. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§125 Et fondsmæglerselskab I’s bestyrelse og direktion skal sikre, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af et kapitalgrundlag af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække selskabets risici. Disse procedurer skal underkastes regelmæssig intern kontrol for at sikre, at de vedbliver at være fyldestgørende og stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af fondsmæglerselskabets virksomhed.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen og direktionen i et fondsmæglerselskab I skal på baggrund af vurderingen i henhold til stk. 1 opgøre selskabets individuelle solvensbehov.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan individuelt fastsætte et højere krav til kapitalgrundlaget for et fondsmæglerselskab I i form af et tillæg til kapitalgrundlagskravet, der fremgår af artikel 92, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Dette individuelle solvenskrav er udtryk for Finanstilsynets vurdering af instituttets tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af den samlede risikoeksponering. Finanstilsynet kan endvidere stille krav til, hvilken type kapital der kan anvendes til opfyldelse af det individuelle solvenskrav.

•••

Stk. 4 Finanstilsynet kan fastsætte et yderligere kapitalgrundlagskrav for en gruppe af fondsmæglerselskaber I med lignende risikoprofiler, der tager højde for specielle risici i denne gruppe af fondsmæglerselskaber I.

•••

Stk. 5 Finanstilsynet kan pålægge et fondsmæglerselskab I at foretage nedskrivninger af aktiver m.v. til brug for opgørelsen af kapitalgrundlaget.

•••
profile photo
Profilside