14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1506 af 06. December 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 De kommunale tjenestemænd, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark og varetages af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. §§ 1 og 15 i lov om Udbetaling Danmark, og for hvem en ændring af arbejdssted eller ændringer af stillingens karakter i øvrigt ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende, overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

•••

Stk. 2 De tjenestemænd, som overføres til staten, jf. stk. 1, er forpligtet til at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten.

•••

Stk. 3 Tjenestemænd, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark og varetages af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 1 i lov om Udbetaling Danmark, der uden at være forpligtet til det accepterer frivilligt at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension, overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. De pågældende tjenestemænd udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten.

•••

Stk. 4 En tjenestemand, der overføres til staten og herfra udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 3, har ikke som følge af overførslen krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension.

•••

Stk. 5 Ved beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne til de i stk. 1 og 3 nævnte tjenestemænd følges reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål vedrørende kommunalreformen og reglerne udstedt i medfør heraf med de nødvendige tilpasninger som følge af tidspunktet for tjenestemændenes overgang til staten.

•••

Stk. 6 Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 5.

•••

Stk. 7 Tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 3 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten.

•••

Stk. 8 Mellem kommunerne og staten finder bestemmelserne i § 10, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse med de tilpasninger, som følger af disse ansættelsesforholds særlige karakter.

•••
profile photo
Profilside