Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild § 15

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Lov nr. 647 af 15. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018,
som ændret ved lov nr. 122 af 06. februar 2024

Ekspropriation og arealerhvervelse m.v.
§ 15

Den driftsansvarlige kan med henblik på udbygning og drift af testcentrene erhverve fast ejendom, herunder ved mageskifte og jordfordeling. Den driftsansvarlige kan endvidere erhverve fast ejendom og indgå aftaler om rydning af beplantning og rådighedsindskrænkninger i forbindelse med gennemførelse af kompensationsforanstaltninger efter § 2 b. Den driftsansvarlige kan desuden erhverve vindmøller, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcentrene.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan for den driftsansvarlige ekspropriere fast ejendom inden for beskyttelseszonen, vindfeltet og test- og måleområdet, når det er nødvendigt for etablering og drift af testcentrene, herunder til nødvendigt nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg og nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder ret til adgang til en ejendom i måleområdet for at foretage tekniske målinger eller for at pleje naturarealer af hensyn til driften af testcentrene. Ekspropriation kan endvidere ske til rydning af beplantning, jf. § 5, stk.1. Der kan derudover eksproprieres fast ejendom, eksproprieres til rydning af beplantning og pålægges faste ejendomme rådighedsindskrænkninger med henblik på gennemførelse af kompensationsforanstaltninger efter § 2 b.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan for den driftsansvarlige endvidere ekspropriere fast ejendom inden for støjkonsekvensområdet, når det er nødvendigt for at begrænse støjbelastningen fra vindmøller omkring møllerne på testcentrene. Erhvervsministeren kan tillige ekspropriere vindmøller, når det er nødvendigt, for at testcentrene kan overholde støjgrænserne for støjfølsom arealanvendelse i vindmøllebekendtgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsministeren, den driftsansvarlige, jf. § 2, stk. 1, og personer med bemyndigelse fra erhvervsministeren har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til den pågældende ejendom for at foretage de nødvendige tekniske forarbejder m.v. til brug for forberedelse og gennemførelse af beslutninger om opkøb af vindmøller med henblik på nedtagning efter stk. 1 eller ekspropriation med henblik på nedtagning efter stk. 3. Det samme gælder adgang til forberedelse af beslutninger om erhvervelse af ejendom m.v. eller om ekspropriation til gennemførelse af kompensationsforanstaltninger efter § 2 b. Adgang sker efter forudgående underretning af ejeren eller brugeren af ejendommen.

Stk. 5 Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Den driftsansvarlige afholder alle omkostninger til ekspropriationer.

Stk. 6 Ejeren af en beboelsesejendom, der er beliggende inden for 1.500 m fra nye vindmøller på nye standpladser eller vindmøller, der får forøget deres maksimale højde på Testcenter Østerild, kan anmode den driftsansvarlige om at købe ejendommen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering fastsat efter bestemmelserne i ejendomsvurderingsloven fratrukket udbetalt værditab efter §§ 17-20. Tilsvarende gælder for ejeren af en beboelsesejendom, der er beliggende inden for 1.250 m fra nye vindmøller på nye standpladser eller vindmøller, der får forøget deres maksimale højde på Testcenter Høvsøre.

Stk. 7 Anmodning om overtagelse kan kun ske, såfremt ejeren har fremsat krav om betaling for værditab, jf. § 9, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi og §§ 17-20, og såfremt der ikke er indgået aftale om værditabets størrelse, jf. § 9, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi. Anmodningen skal indgives til den driftsansvarlige, senest 4 uger efter at taksationsmyndigheden har taget stilling til kravet om værditabsbetaling, jf. § 7 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 8 Den driftsansvarlige kan tillade, at anmodning efter stk. 7 indgives senere, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 9 Ejeren af en ejendom kan ikke anmode om overtagelse efter stk. 6, hvis erhvervsministeren beslutter at ekspropriere ejendomsretten til hele ejendommen.

Stk. 10 Anmodning om overtagelse efter stk. 6 afskærer ejeren fra retten til at modtage værditabsbetaling efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. §§ 17-20, for den pågældende ejendom.

Stk. 11 Den driftsansvarlige indtræder i krav på værditabsbetaling for ejendomme overtaget efter stk. 6.

Stk. 12 Erhvervsministeren kan fremsætte regler om den nærmere fremgangsmåde for og indhold af overtagelsesordningen.