Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 456 af 02. maj 2023

§ 3

Betalingsgrundlaget er summen af afregningsperiodens positive beregningsgrundlag opgjort efter stk. 2 og 3 og §§ 4-6.

Stk. 2 Den betalingspligtige opgør for hver kalendermåned et beregningsgrundlag for hvert produktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 1. Beregningsgrundlaget er de realiserede markedsindtægter, jf. § 4, for den elektricitet, der i kalendermåneden er produceret og leveret fra produktionsanlægget, fratrukket 180 euro pr. MWh elektricitet. Fradraget efter 2. pkt. omregnes til danske kroner på grundlag af Danmarks Nationalbanks offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs for den pågældende kalendermåned. For produktionsanlæg, der producerer elektricitet fra fast biomassebrændsel, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, og råolieprodukter, jf. § 2, stk. 1, nr. 9, fastsættes fradraget efter 2. pkt. efter reglerne i bilag 2 til denne lov. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan anmode producenter, der er betalingspligtige efter § 2, om, at fradraget efter 4. pkt. bekræftes ved en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en godkendt revisor.

Stk. 3 Produceres elektriciteten både fra energikilder omfattet af § 2, stk. 1, og fra andre energikilder, opgøres den elektricitet, der er produceret fra energikilder omfattet af § 2, stk. 1, særskilt med henblik på opgørelsen af beregningsgrundlaget efter stk. 2. Den del af produktionen, der er produceret fra energikilder omfattet af § 2, stk. 1, opgøres ved måling. Kan den del af produktionen, der er produceret fra energikilder omfattet af § 2, stk. 1, ikke opgøres ved måling, foretages opgørelsen efter 1. pkt. på grundlag af energiindholdet i de anvendte brændsler. Kan energiindholdet i brændslerne ikke dokumenteres, anvendes det energiindhold i brændslerne, som er anført i § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.