Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 17

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 456 af 02. maj 2023

§ 17

Afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen og klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. §§ 14 og 15, kan påklages til Landsskatteretten.

Stk. 2 Skatteforvaltningsloven og regler udstedt i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af klager og afgørelser efter stk. 1.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelser efter § 15 kan først indbringes for Landsskatteretten, når told- og skatteforvaltningen har truffet afgørelse, jf. § 14. Foreligger der særlige grunde, kan Landsskatteretten eller Skatteankeforvaltningen dog beslutte, at en klage over klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse behandles særskilt. Landsskatterettens afgørelse efter 2. pkt. kan træffes af en retsformand.

Stk. 4 Klagen skal være modtaget i Skatteankeforvaltningen senest 3 måneder efter modtagelsen af told- og skatteforvaltningens afgørelse efter § 14. En klage, der alene vedrører klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse efter § 15, og som kan behandles, hvis betingelsen i stk. 3, 2. pkt., er opfyldt, skal være modtaget i Skatteankeforvaltningen senest 3 måneder efter modtagelsen af klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse.

Stk. 5 En klage til Landsskatteretten har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller Skatteankeforvaltningen kan dog tillægge en klage efter stk. 1 opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand.