Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 15

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 456 af 02. maj 2023

§ 15

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent er betalingspligtig efter § 2, herunder om et produktionsanlæg er omfattet af § 9, og om fastsættelse af forhøjet fradrag for produktionsanlæg, der producerer elektricitet fra fast biomassebrændsel og råolieprodukter, jf. § 3, stk. 2, 4. pkt. Klima-, energi- og forsyningsministeren orienterer told- og skatteforvaltningen om de afgørelser, som klima-, energi- og forsyningsministeren træffer efter denne bestemmelse.