14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EUDP-loven § 16

Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eudp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 895 af 28. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Klage
Bestyrelsens afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven kan indbringes for Energiklagenævnet. En afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

•••

Stk. 3 Klage efter stk. 2 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

•••

Stk. 4 Søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af Energiklagenævnet efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

•••

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets sammensætning ved behandling af klager efter stk. 2.

•••

Stk. 7 Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

•••
profile photo
Profilside