Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 18

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 207 af 31. marts 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 09. marts 2021 og lov nr. 2622 af 28. december 2021

§ 18

Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, der består af indtil 21 medlemmer.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden, der skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter.

Stk. 3 18 medlemmer udpeges af uddannelses- og forskningsministeren på følgende måde:

 • 1) 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, HTS (Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen) og Tekniq (installatørernes organisation) i forening.

 • 2) 1 medlem efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

 • 3) 1 medlem efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation.

 • 4) 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Regioner.

 • 5) 2 medlemmer efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).

 • 6) 3 medlemmer efter indstilling fra FTF (hovedorganisation for offentligt og privat ansatte).

 • 7) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • 8) 1 medlem efter indstilling fra Ingeniørforeningen i Danmark.

 • 9) 2 medlemmer efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer.

 • 10) 1 medlem efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening.

 • 11) 1 medlem efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan supplere rådet med indtil 2 personligt udpegede medlemmer.

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling.

Stk. 6 Rådets medlemmer samt eventuelle tilforordnede, jf. stk. 5, beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren for 4 år. De tilforordnede og de i stk. 4 nævnte medlemmer kan dog beskikkes for en kortere periode. Repræsentanterne for de studerendes organisationer beskikkes for en toårig periode. Medlemmer og tilforordnede kan genbeskikkes.