Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Kapitel 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 207 af 31. marts 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 09. marts 2021 og lov nr. 2622 af 28. december 2021

Kapitel 6 1 Merit, fastholdelse i uddannelse, fastsættelse af antal studiepladser, praktikpladser, forsøg m.v.
§ 22

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om uddannelserne, herunder om: Karakterskalabekendtgørelsen Eksamensbekendtgørelsen Adgangsbekendtgørelsen LEP-bekendtgørelsen

 • 1) Lønnet og ulønnet praktik.

 • 2) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

 • 3) Uddannelseselementer, der udbydes på et undervisningssprog, der afviger fra det sprog, som den samlede uddannelse udbydes på.

 • 4) Studieordninger.

 • 5) Adgang, indskrivning, orlov, prøver og eksamen, tilmelding til og afmelding fra prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, bedømmelse og censorer.

 • 6) Anvendelse af det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS).

 • 7) Studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet.

 • 8) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. § 7 a, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse.

 • 9) Adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og til lignende tekniske uddannelser, herunder maritime professionsbacheloruddannelser.

 • 10) Adgangskursus til uddannelserne til markedsføringsøkonom, skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør.

 • 11) Forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at uddannelser omfattet af denne lov, som udbydes af universiteter i medfør af universitetslovens § 7, kan følge regler om prøver og eksamen og tilmelding til og afmelding fra fag og prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, for bacheloruddannelser ved universiteterne. LEP-bekendtgørelsen Eksamensbekendtgørelsen

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om lærerkvalifikationer og om uddannelsesinstitutionernes pligt til at tilvejebringe praktikpladser.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik. LEP-bekendtgørelsen

§ 23

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse. LEP-bekendtgørelsen

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis.

§ 24

For at fastholde studerende i uddannelse skal uddannelsesinstitutionen yde bistand til de studerende, der har behov herfor.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen har pligt til at opfordre en studerende til at søge vejledning hos Studievalg Danmark eller den relevante uddannelsesinstitution, hvis den studerende ønsker at afbryde sin uddannelse eller begynde på en anden uddannelse.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.

§ 25

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser for uddannelser omfattet af denne lov.

§ 26

Statens institutioner, regionsråd, kommunalbestyrelser og private arbejdsgivere, herunder selvejende institutioner, der modtager statstilskud, skal stille egnede praktikpladser til rådighed for uddannelserne til sygeplejerske, jordemoder, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut, folkeskolelærer og pædagog.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for den enkelte uddannelse. Antallet af praktikpladser skal modsvare det behov, der følger af antallet af studiepladser, jf. § 25.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen godtgør de offentlige og private skoler, der stiller praktikpladser til rådighed for uddannelsen til lærer i folkeskolen, de særlige udgifter, der er forbundet med praktikvirksomheden. Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale med KL om takstmæssig betaling for skolernes medvirken.

§ 27

Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg.