Lov om erhvervelse af fast ejendom § 10

Denne konsoliderede version af lov om erhvervelse af fast ejendom er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 344 af 23. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2014

§ 10

Den, der undlader inden den foreskrevne frist at indgive ansøgning om justitsministerens tilladelse til erhvervelse af fast ejendom eller til overtagelse af fast ejendom til brugeligt pant, straffes med bøde.

Stk. 2 Overtrædelse af et i medfør af § 8 meddelt pålæg straffes på samme måde. Det skal af retten pålægges ejeren eller den, der har overtaget en ejendom til brugeligt pant, at efterkomme det givne pålæg under tvang af fortløbende ugentlige bøder, hvis størrelse fastsættes af retten.

Stk. 3 Påtale sker efter påbud af justitsministeren.