Lov om erhvervelse af fast ejendom § 1

Denne konsoliderede version af lov om erhvervelse af fast ejendom er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 344 af 23. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2014

§ 1

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.

Stk. 2 Det samme gælder selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, offentlige eller private institutioner, stiftelser og legater, der ikke har hjemsted i Danmark, samt udenlandske offentlige myndigheder.

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at visse personer, der ikke har bopæl og ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, samt visse selskaber m.v., der ikke har hjemsted her i landet, uden justitsministerens tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet, der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser. Erhvervelsesbekendtgørelsen