14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter  - ophæves den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 4 i lov nr. 1521 af 18/12 2018 § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 455 af 18. maj 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima- og energiministeren eller transportministeren efter loven og efter regler fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

•••

Stk. 3 Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

•••

Stk. 4 Klima- og energiministeren eller transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage til Energiklagenævnet, herunder om opsættende virkning af klage og afskæring af klageadgang.

•••

Stk. 5 Klima- og energiministeren eller transportministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed under vedkommende ministerium, hvortil ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven, ikke kan indbringes for vedkommende minister.

•••
profile photo
Profilside