14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter  - ophæves den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 4 i lov nr. 1521 af 18/12 2018 § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 455 af 18. maj 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Klima- og energiministeren kan påbyde, at forhold, der strider mod loven og regler fastsat i medfør af loven eller en delegeret retsakt, bringes i orden inden for en angivet frist.

•••

Stk. 2 Klima- og energiministeren kan udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller ibrugtages, hvis påbud efter stk. 1 ikke efterkommes.

•••

Stk. 3 Klima- og energiministeren kan i tilfælde som nævnt i stk. 2 tillige påbyde, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har ibrugtaget det, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.

•••

Stk. 4 Klima- og energiministeren kan forbyde udstilling, salg eller udlejning af de produkter, der er omfattet af forbud og påbud efter stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan over for leverandøren udstede forbud mod, at et energirelateret produkt bringes i omsætning eller ibrugtages, hvis leverandøren ikke overholder § 5, stk. 4.

•••

Stk. 6 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i tilfælde som nævnt i stk. 5 tillige påbyde, at den leverandør, der har bragt produktet i omsætning eller har ibrugtaget det, skal tage de fornødne skridt til at trække produktet tilbage fra markedet.

•••

Stk. 7 Klima- og energiministeren underretter Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-medlemslande om enhver afgørelse i medfør af stk. 2-6.

•••
profile photo
Profilside