Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 367 af 9. april 2019,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 10

Et skadesforsikringsselskabs forfaldne afgiftsbeløb for et kvartal skal indbetales til Terrorforsikringsrådet inden udgangen af den følgende måned.

Stk. 2 Betaler et skadesforsikringsselskab ikke afgiftsbeløbet rettidigt, skal skadesforsikringsselskabet betale 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 20 kr.