14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Kapitel 2
1
Forarbejder

Finansiering og tilbagebetaling

§3 Udbetalinger efter loven samt de medfølgende administrationsomkostninger finansieres ved et statsligt genudlån. Der kan optages genudlån inden for en samlet ramme på 13,4 mia. kr. (2010-niveau). Genudlånsrammen reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2 Overstiger værdien af de samlede erstatningsberettigede skader i forbindelse med et NBCR-terrorangreb genudlånsrammen, har de erstatningsberettigede alene krav på en forholdsmæssig udbetaling.

Stk. 3 Træk på det statslige genudlån skal tilbagebetales med en forrentning svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb. Genudlånet tilbagebetales via efterfølgende opkrævninger af en årlig afgift pålagt forsikringspolicer omfattet af ordningen.

Stk. 4 Afgiften opkræves af skadesforsikringsselskaberne og udgør et tillæg til forsikringspræmien på 5 pct. pr. police på forsikringer mod brand tegnet for ejendomme og genstande omfattet af § 1. Afgiften opkræves sammen med den første præmie i kalenderåret efter udbetalingen. Overstiger afgiftsindbetalingerne i et år det tilbagebetalingskrav, der udestår efter træk på det statslige genudlån, tilbagebetales beløbet forholdsmæssigt til de omfattede forsikringstagere.

Stk. 5 Skifter en forsikringstager skadesforsikringsselskab, og kan vedkommende godtgøre over for det nye selskab, at afgiften for året er betalt til det tidligere selskab for en genstand omfattet af § 1, opkræver det nye selskab ikke afgift efter stk. 4.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan beslutte, at satsen efter stk. 4 midlertidigt nedsættes, hvis særlige forhold tilsiger det.

§4 Omkostningerne ved ordningens administration, herunder betaling for ekstern bistand og skadesforsikringsselskabernes opgavevaretagelse, afholdes inden for den ramme, der er fastsat i § 3.

profile photo
Profilside