14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens anvendelsesområde

§1 Efter denne lov kan der ydes erstatning for umiddelbare skader, der er indtrådt her i landet, forårsaget af terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).

Stk. 2 Erstatning kan ydes for skader på følgende, jf. dog stk. 4:

  • 1) Bygninger, jord og løsøre.

  • 2) Jernbanekøretøjer.

  • 3) Motorkøretøjer.

  • 4) Skibe.

Stk. 3 Erstatning kan desuden ydes for driftstab på bygninger og løsøre.

Stk. 4 Erstatning i henhold til stk. 2 kan kun ydes, hvis der er tegnet en forsikring i et skadesforsikringsselskab omfattet af § 5, der dækker i tilfælde af brand på ejendommen eller genstanden.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for erstatning.

§2 Erstatning kan ydes til den, der er ejer eller panthaver eller på en anden måde er indehaver af en anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for genstanden, og som lider tab, ved at den forringes eller går til grunde. Det samme gælder for et forsikringsselskab, der udbetaler erstatning i henhold til en aftale, der dækker de skader, der er omfattet af § 1.

profile photo
Profilside