14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 736 af 01. juni 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning i forbindelse med ansøgning om at blive optaget i ordningen for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer, jf. § 1, stk. 1, eller anvender udbetalte beløb, jf. § 2, stk. 3, i strid med vilkår herfor.

•••

Stk. 2 I forskrifter, som udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifterne eller vilkår fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside