14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1519 af 27. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Transportministeren kan fastsætte regler om forurening og gener, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelse af de i § 1, stk. 1, nævnte anlæg.

•••

Stk. 2 Miljøbeskyttelsesloven samt regler udstedt og afgørelser truffet i medfør heraf finder ikke anvendelse på forurening og gener fra de dele af anlægget, der er omfattet af regler udstedt efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Ved væsentlige ændringer i anlægget af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, der kan være til skade for miljøet, og som skyldes regler fastsat efter stk. 1, afgør transportministeren, om der skal udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse. Transportministeren forestår udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og foretager offentliggørelse med henblik på høring af offentligheden og berørte myndigheder, herunder Frederikssund Kommune. Transportministeren kan herefter godkende ændring af anlægget.

•••

Stk. 4 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af VVM-redegørelsen efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside