14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 1519 af 27. december 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. maj 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund

Kapitel 1
1
Forarbejder

Anlæg af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund

§1 Transportministeren bemyndiges til

 • 1) at anlægge en hovedlandevej (firesporet motortrafikvej), der klassificeres som en statsvej, som føres syd om Frederikssund fra Frederikssundsvej, og som føres over Roskilde Fjord på en højbro til Hornsherred og tilsluttes Skibbyvej, og

 • 2) at anlægge en tosporet vej øst for Lyngerup og Lyngerupvej syd for Landerslev, som tilsluttes den i nr. 1 nævnte motortrafikvej, og som klassificeres som statsvej.

Stk. 2 Strækningen, der omfattes af stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

§2 Efter åbningen af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, vil det ikke længere være tilladt for lastbiler eller lastvognstog med en totalvægt på 3,5 t eller derover at passere Kronprins Frederiks Bro ud over i forbindelse med varetagelse af vejbestyrelsesarbejde på nærliggende kommunale veje.

Stk. 2 Vejdirektoratet kan i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1, nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel. Bestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om offentlige veje om indbringelse af tvistigheder mellem vejmyndigheder til afgørelse af transportministeren finder ikke anvendelse på Vejdirektoratets afgørelser efter dette stykke.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Forurening og gener i forbindelse med anlægsarbejdet

§3 Transportministeren kan fastsætte regler om forurening og gener, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelse af de i § 1, stk. 1, nævnte anlæg.

Stk. 2 Miljøbeskyttelsesloven samt regler udstedt og afgørelser truffet i medfør heraf finder ikke anvendelse på forurening og gener fra de dele af anlægget, der er omfattet af regler udstedt efter stk. 1.

Stk. 3 Ved væsentlige ændringer i anlægget af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. § 1, stk. 1, der kan være til skade for miljøet, og som skyldes regler fastsat efter stk. 1, afgør transportministeren, om der skal udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse. Transportministeren forestår udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og foretager offentliggørelse med henblik på høring af offentligheden og berørte myndigheder, herunder Frederikssund Kommune. Transportministeren kan herefter godkende ændring af anlægget.

Stk. 4 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af VVM-redegørelsen efter stk. 3.

§4 Fastsætter transportministeren regler efter § 3, stk. 1, kan ministeren samtidig fastsætte regler om, at Vejdirektoratet skal tilbyde kompensation til beboere, herunder til ejere af sommerhuse, der af ejerne anvendes som fritids- og feriebolig, som kan udsættes for forurening og gener som følge heraf. Transportministeren kan herunder fastsætte regler om kredsen af de berettigede, størrelsen af kompensationen, udbetaling, frister m.v.

Stk. 2 Opnås der ikke en aftale mellem Vejdirektoratet og den berettigede efter de regler, der er udstedt efter stk. 1, træffer Ekspropriationskommissionen for Statens Ekspropriationer på Øerne afgørelse om kompensation efter de regler, der er udstedt i medfør af stk. 1 og § 3, stk. 1. Dog kan Ekspropriationskommissionen fravige den i stk. 1 fastsatte kompensation til gunst for de kompensationsberettigede borgere, hvis der foreligger helt særlige forhold. Sager om kompensation behandles i øvrigt efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§5 Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommelig høje for de berørte parter.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Arkæologiske forundersøgelser og fremrykket ekspropriation

§6 Vejdirektoratet eller den, som transportministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt og mod behørig legitimation og uden retskendelse, adgang til privat ejendom med henblik på at få foretaget de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Vejdirektoratet eller den, som transportministeren bemyndiger hertil, skal mindst 28 dage før gennemførelsen af forundersøgelser efter stk. 1 give besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning herom offentliggøres i lokale medier.

Stk. 3 Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren som følge af de i stk. 1 nævnte undersøgelser, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§7 Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i § 1, stk. 1, nævnte anlægsprojekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Etablering af Fjordforbindelsen Frederikssund, formål og ledelse m.v.

§8 Transportministeren etablerer den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund.

Stk. 2 Fjordforbindelsen Frederikssunds formue holdes adskilt fra statens formue, og Fjordforbindelsen Frederikssund disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler, herunder inden for rammerne af vedtægten, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3 Transportministeren kan ændre Fjordforbindelsen Frederikssunds navn.

§9 Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere anlæg, jf. § 1, stk. 1. Fjordforbindelsen Frederikssund har endvidere til formål at optage lån, jf. § 14, og har i forlængelse heraf desuden til formål at opkræve betaling for passage af biler, jf. § 17, til brug for tilbagebetaling af lånet, herunder at etablere, drive og vedligeholde et betalingsanlæg.

Stk. 2 Fjordforbindelsen Frederikssund udbyder opgaven med etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg samt opgaven med inddrivelse af betaling for passage af den nye fjordforbindelse, jf. stk. 1, til en eller flere operatører.

Stk. 3 Fjordforbindelsen Frederikssund skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 og § 148 i selskabsloven.

Stk. 4 Selskabslovens bestemmelser i kapitel 20 om særlige offentliggørelsespligter m.v. for statslige aktieselskaber finder anvendelse på Fjordforbindelsen Frederikssund.

§10 Fjordforbindelsen Frederikssund ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der bistås af en forretningsfører, jf. stk. 5.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på et virksomhedsmøde af transportministeren for en periode på 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra Frederikssund Kommune. Transportministeren beslutter, hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal være formand og næstformand. Genudpegning kan ske. Transportministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen skal orientere ejeren om forhold vedrørende Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning.

Stk. 4 Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for Fjordforbindelsen Frederikssund, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Formanden og næstformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Stk. 5 Vejdirektoratet er forretningsfører og varetager den daglige ledelse og administration. Forretningsføreren udarbejder og forelægger årsregnskab for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af forretningsførerens opgaver.

Stk. 6 Vejdirektoratet udarbejder som forretningsfører materiale om udbud og indgåelse af kontrakt i forbindelse med anlæg, jf. § 1, stk. 1, samt om opgaven med etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg og opgaven med inddrivelse af betaling for passage, jf. § 9, stk. 1 og 2. Udbudsmateriale og kontrakter forelægges for og godkendes af bestyrelsen.

Stk. 7 Vejdirektoratet stiller det nødvendige antal medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til varetagelse af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, herunder til administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver, samt til varetagelse af Fjordforbindelsen Frederikssunds gælds- og formueforvaltning.

Stk. 8 Fjordforbindelsen Frederikssund betaler Vejdirektoratet for at varetage de nævnte opgaver, jf. stk. 5-7, baseret på kostpris. Transportministeren fastsætter nærmere regler for betalingen.

§11 Transportministeren udøver over for Fjordforbindelsen Frederikssund de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 I Fjordforbindelsen Frederikssund afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

Stk. 3 Transportministeren fastsætter vedtægter for Fjordforbindelsen Frederikssund.

§12 Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for Fjordforbindelsen Frederikssund med de ændringer, der følger af denne lov. CVR-bekendtgørelsen

Kapitel 5
1
Forarbejder

Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, optagelse af lån og forsikring

§13 De regler i årsregnskabsloven, der gælder for aktieselskaber, herunder bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Fjordforbindelsen Frederikssund med de tilpasninger, som er en konsekvens af denne lov.

Stk. 2 Fjordforbindelsen Frederikssunds årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Den statsautoriserede revisor vælges af transportministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3 Rigsrevisor reviderer endvidere Fjordforbindelsen Frederikssunds regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på et virksomhedsmøde.

§14 Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed.

Stk. 2 Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 3 Fjordforbindelsen Frederikssund orienterer transportministeren en gang årligt om status for langtidsbudget, indtægter, udgifter og udvikling i balancen. I tilfælde af at der efterfølgende sker væsentlige ændringer, orienteres transportministeren herom.

§15 Fjordforbindelsen Frederikssund er ikke skattepligtig.

§16 Fjordforbindelsen Frederikssund skal tegne de forsikringer, der er nødvendige for virksomheden.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Betaling for passage, fastsættelse af takster m.v.

§17 Fjordforbindelsen Frederikssund opkræver betaling for passage af biler, jf. færdselslovens § 2, over den i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte højbro, jf. dog §§ 20 og 25.

Stk. 2 Niveauet for betalingerne i form af takster og administrative gebyrer fastsættes af Fjordforbindelsen Frederikssunds bestyrelse. Bestyrelsen kan fastsætte rabatordninger, dog således at den forudsatte tilbagebetalingstid på 40 år ikke forlænges.

Stk. 3 De i stk. 2 nævnte takster og administrative gebyrer offentliggøres på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside.

§18 Betalingspligten påhviler den, i hvis navn køretøjet er registreret. Hvis køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler betalingspligten dem begge. For danske køretøjer finder § 10, stk. 2-6, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. anvendelse.

§19 Betaling for passage sker automatisk ved hjælp af køretøjsudstyr til elektronisk betalingsopkrævning.

Stk. 2 Har køretøjet ikke monteret køretøjsudstyr til elektronisk betaling, jf. stk. 1, eller hvis dette ikke er i funktion på betalingstidspunktet, registreres køretøjet ved hjælp af kameraoptagelse af køretøjets nummerplade.

Stk. 3 Ved registrering via kameraoptagelse, jf. stk. 2, pålægges et administrationsgebyr svarende til de ekstra omkostninger, der er forbundet med denne registreringsmetode. Administrationsgebyr pålægges dog ikke, når registrering via kameraoptagelse skyldes svigt i det tekniske udstyr, den betalingspligtige efter § 18 ikke kan gøres ansvarlig for.

§20 Fritaget for betaling for passage efter § 17, stk. 1, er

 • 1) køretøjer, der tilhører forsvaret og redningsberedskabet,

 • 2) køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, og køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

 • 3) køretøjer, der tilhører politiet, og

 • 4) køretøjer, der tilhører Vejdirektoratet og anvendes i forbindelse med vejbestyrelsesopgaver på broen og det omkringliggende hovedlandevejsnet.

Stk. 2 En forudsætning for betalingsfritagelse i henhold til stk. 1 er, at køretrøjerne er forsynet med køretøjsudstyr til elektronisk betalingsopkrævning, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 3 Transportministeren kan bestemme, at andre nærmere afgrænsede trafikantgrupper kan fritages for betaling for passage.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Indhentning og behandling af oplysninger, behandling af trafikdata m.v.

§21 Med henblik på opkrævning af betaling og administrationsgebyr, når et betalingspligtigt køretøj har passeret en betalingsportal uden køretøjsudstyr til elektronisk betaling i funktion på registreringstidspunktet, jf. § 19, stk. 2, kan operatøren på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund indhente nødvendige oplysninger i Køretøjsregisteret.

Stk. 2 Operatøren kan på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund foretage kameraoptagelse fra betalingsportaler og nærliggende arealer til brug for registrering af køretøjer, der passerer fjordforbindelsen. Kameraoptagelsen kan opbevares, indtil der enten er sket endelig betaling, truffet endelig afgørelse i en klage over opkrævningen, eller efter endt behandling ved domstolene.

Stk. 3 Operatøren kan på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund om nødvendigt videregive de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og kameraoptagelser til brug for klagesagsbehandling og sagsbehandling i forbindelse med inddrivelse af fordringer og sagsbehandling ved domstolene.

§22 Transportministeren kan fastsætte regler for Fjordforbindelsen Frederikssund om videregivelse af oplysninger om trafiksammensætningen og trafikafviklingen til brug for indsamling, formidling og drift af intelligente transportsystemer og indsamling af data til brug for trafikanalyser, forskning m.v.

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige Fjordforbindelsen Frederikssund til at fastsætte aftalevilkår om, at statistiske oplysninger som nævnt i stk. 1 skal videregives fra udbydere af køretøjsudstyr til elektronisk betaling til Fjordforbindelsen Frederikssund.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Tilsyn med Fjordforbindelsen Frederikssund

§23 Transportministeren fører tilsyn med, at Fjordforbindelsen Frederikssund efterlever bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 Fjordforbindelsen Frederikssund skal efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for transportministeren.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Offentlighed i Fjordforbindelsen Frederikssund

§24 Lov om offentlighed i forvaltningen med undtagelse af lovens §§ 11, 12 og 15-17 finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Kapitel 10
1
Forarbejder

Fjordforbindelsen Frederikssunds ophør

§25 Transportministeren bemyndiges til at opløse Fjordforbindelsen Frederikssund, når Fjordforbindelsen Frederikssunds gæld til finansiering af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund og tilkørselsveje, jf. § 1, stk. 1, og til betalingsanlæg m.v., jf. § 9, stk. 1, er tilbagebetalt og eventuelle øvrige forpligtelser er opfyldt. Opløsningen sker i henhold til de almindelige regler for selskabers opløsning i medfør af selskabsloven. Opløsning kan tillige ske uden likvidation ved overdragelse af aktiver og forpligtelser som helhed til staten.

Stk. 2 Opkrævningen af betaling for passage af fjordforbindelsen, jf. § 17, stk. 1, ophører i forbindelse med opløsning af Fjordforbindelsen Frederikssund. Staten overtager eventuelle forpligtelser, som Fjordforbindelsen Frederikssund måtte have.

Kapitel 11
1
Forarbejder

Klage- og strafbestemmelser

§26 Transportministerens afgørelser efter § 3, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 I regler, der udstedes efter § 3, stk. 1, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§27 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside