14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om lån efter loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielser over for pengeinstitutter i forbindelse med udbetaling af lån, for hvilke staten har kautioneret.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes af erhvervsministeren i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 4 For overtrædelse, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

•••
profile photo
Profilside