14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 166 af 27. februar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Kapitel 3
1
Forarbejder

Tilsyn og klageadgang

§7 Sundhedsministeren har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med certificeringsinstitutioners varetagelse af opgaver efter denne lov.

Stk. 2 Sundhedsministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om tilsynsbesøg og certificeringsinstitutionernes oplysningspligt.

§8 En klage over eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet kan indgives til sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage skal være indgivet inden 8 uger efter afholdelse af eksaminationen, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

profile photo
Profilside