Elforsyningsloven § 87

Denne konsoliderede version af elforsyningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om elforsyning

Lov nr. 375 af 02. juni 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 24. oktober 2023,
som ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, lov nr. 704 af 08. juni 2018, lov nr. 2605 af 28. december 2021, lov nr. 745 af 13. juni 2023 og lov nr. 1787 af 28. december 2023

§ 87

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) driver produktions-, net- eller transmissionsvirksomhed efter §§ 10 eller 19 uden bevilling,

 • 2) etablerer eller driver net, anlæg eller direkte linjer efter §§ 11, 12 a, 21, 22 a eller  23 uden tilladelse,

 • 3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 eller 2 nævnte bestemmelser,

 • 4) undlader at foretage underretning som angivet i § 19 d, stk. 3, eller § 35,

 • 5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som angivet i §§ 37 eller  37 a,

 • 6) anvender midler i strid med § 37 a, stk. 3,

 • 7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,

 • 8) undlader at afgive oplysninger som omhandlet i kapitel 12,

 • 9) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,

 • 10) overtræder § 19 a, stk. 9, § 69 c, § 84, stk. 7, § 84 a eller § 85, stk. 1, eller

 • 11) overtræder vilkår for en godkendelse efter § 98, stk. 2.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.