Teleloven § 73a

Denne konsoliderede version af teleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov nr. 169 af 03. marts 2011,
jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 17. juni 2022,
som ændret ved lov nr. 1531 af 18. december 2018, lov nr. 1833 af 08. december 2020 og lov nr. 1555 af 12. december 2023

§ 73a

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur gennemfører mindst hvert tredje år en kortlægning af eksisterende elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 2 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs kortlægning efter stk. 1 skal være tilstrækkelig detaljeret til, at den kan bruges til følgende:

  • 1) Markedsundersøgelser og analyser efter afsnit IV.

  • 2) Identifikation af støtteberettigede adresser i henhold til EU-regler om statsstøtte.

  • 3) Forbrugerinformation.

  • 4) Analyser i forhold til forsyningspligt efter kapitel 4.

  • 5) Frekvensadministration efter lov om radiofrekvenser.

  • 6) Politikunderstøttelse med henblik på sikring af dækning.

Stk. 3 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur eller Erhvervsstyrelsen kan gennemføre supplerende kortlægninger af eksisterende infrastruktur, ejerskabsforhold, udrulningsplaner el.lign., såfremt det er nødvendigt for gennemførelsen af de opgaver, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur eller Erhvervsstyrelsen kan kræve alle oplysninger, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur eller Erhvervsstyrelsen skønner relevant i forbindelse med en kortlægning efter stk. 1 eller 3 af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Erhvervsstyrelsen kan videregive resultaterne af kortlægninger i henhold til stk. 1 eller 3 til andre myndigheder, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, myndigheder i andre medlemsstater eller Europa-Kommissionen, såfremt den modtagende myndighed kan garantere samme grad af kommerciel fortrolighed som den afgivende myndighed.

Stk. 6 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Erhvervsstyrelsen skal stille de data fra kortlægninger i henhold til stk. 1 eller 3, der ikke er underlagt kommerciel fortrolighed, til rådighed for markedet i en form, der gør det muligt at genanvende data.

Stk. 7 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur sikrer under hensyntagen til en eventuel kommerciel fortrolighed offentliggørelse af kortlægninger i henhold til stk. 1 eller 3 ud fra hensyn til forbrugeroplysning.

Stk. 8 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan med henblik på at understøtte opgaverne i stk. 2, nr. 2 og 6, indhente oplysninger om elforbrug på adresseniveau fra Energinet.

Stk. 9 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan med henblik på at understøtte opgaverne i stk. 2, nr. 2 og 6, fastsætte regler om, at ejere af elektroniske kommunikationsnet skal medvirke til eller samarbejde om at udvikle en metode for kortlægning af adgang til mobilt bredbånd og andre trådløse teknologier.