14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Teleloven § 72

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester paragraf 72

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af teleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 17. juni 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§72 Erhvervsstyrelsen og Teleklagenævnet offentliggør afgørelser, som træffes i henhold til § 33, stk. 2, og §§ 35 a38-41 og 47 d i denne lov.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen og Teleklagenævnet offentliggør derudover afgørelser, som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af denne lovs bestemmelser eller regler udstedt i medfør heraf.

•••

Stk. 3 Offentliggørelse i henhold til stk. 1 og 2 sker inden for rammerne af regler om tavshedspligt, herunder reglerne i forvaltningsloven, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven.

•••
profile photo
Profilside