14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ejendomskreditselskaber § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om ejendomskreditselskaber og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1045 af 14. October 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Tilsyn
Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og regler udstedt i medfør af loven. Tilsynet sker på grundlag af en risikovurdering. Finanstilsynet påser ikke overholdelsen af § 5 b.

•••

Stk. 2 Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 8 a, stk. 1 og 2, og §§ 8 c-8 e, herunder sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Forbrugerombudsmanden kan endvidere behandle sager vedrørende overtrædelse af strafbelagte bestemmelser i regler udstedt i medfør af denne lovs § 8 a, stk. 5. Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, § 33 og § 34 finder tilsvarende anvendelse på sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge efter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet underretter Forbrugerombudsmanden, hvis Finanstilsynet bliver bekendt med, at et ejendomskreditselskabs kunder kan have lidt tab, som følge af at ejendomskreditselskabet har overtrådt § 8 a, stk. 1, eller bestemmelser udstedt i medfør af § 8 a, stk. 2.

•••

Stk. 4 Forbrugerombudsmanden har uanset § 13 adgang til samtlige oplysninger i Finanstilsynets sager omfattet af stk. 3.

•••

Stk. 5 Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til lokaler tilhørende selskaber omfattet af denne lov med henblik på at indhente oplysninger.

•••

Stk. 6 Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1 med den kompetence, bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med denne lov, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, § 8 a og § 11, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside