Lov om efterskoler og frie fagskoler § 37

Denne konsoliderede version af lov om efterskoler og frie fagskoler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 479 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 12. august 2022,
som ændret ved lov nr. 563 af 7. maj 2019, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

§ 37

Staten yder støtte til nedsættelse af elevbetalingen ved efterskoler. Støtten ydes som individuel støtte til elever efter skolens vurdering, således at skolen vil være i stand til at opfylde bestemmelsen i § 15, stk. 2, om, at efterskolernes kurser er for alle. Elevbetalingen skal opfylde kravet i § 11, stk. 4 og 5, om mindste elevbetaling og mindste egenbetaling.

Stk. 2 Senest ved ydelse af elevstøtten underretter skolen eleven om reglerne for skattepligt af elevstøtten. Skolen indberetter til told- og skattemyndighederne for hver elev størrelsen af ydet individuel støtte efter Børne- og Undervisningsministeriets anvisning.

Stk. 3 Der afsættes på de årlige finanslove følgende puljer for tilskud til individuel supplerende elevstøtte:

  • 1) En pulje for tilskud til alle efterskoler.

  • 2) En pulje for tilskud til efterskoler godkendt efter § 1, stk. 4, som efter skolens indholdsplan retter sig mod elever med ordblindhed.

Stk. 4 Der fastsættes på de årlige finanslove følgende takster for tilskud til individuel supplerende elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen:

  • 1) En takst for tilskud til alle efterskoler på baggrund af puljen nævnt i stk. 3, nr. 1, og det samlede antal årselever på alle efterskoler på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

  • 2) En takst for tilskud til efterskoler godkendt efter § 1, stk. 4, som efter skolens indholdsplan retter sig mod elever med ordblindhed, på baggrund af puljen nævnt i stk. 3, nr. 2, og det samlede antal årselever på disse efterskoler på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

Stk. 5 Tilskud til individuel supplerende elevstøtte ydes til den enkelte skole ud fra taksterne nævnt i stk. 4 og skolens antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i finansåret. Ved beregning af årselevtallet medregnes kun elever på kurser af mindst 2 ugers varighed. Tilskud udbetales forskudsvis til skolerne i lige store månedlige rater.

Stk. 6 For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, beregnes forskud på grundlag af skolens antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i tredje kvartal i året før finansåret.

Stk. 7 For nyoprettede skoler og skoler, der ikke har modtaget tilskud i året før finansåret, anvendes skolens forventede antal årselever på de ti laveste indkomstintervaller på den skala, som er nævnt i § 30, stk. 5, nr. 2, 1. pkt., i finansåret.

Stk. 8 Viser revisors kontrol, jf. § 39, stk. 2, eller ministeriets kontrol, jf. § 52, at skolens beløb til individuel støtte, jf. stk. 1, ikke er korrekt anvendt, modregnes den for meget udbetalte støtte i skolens taxametertilskud, jf. § 23, og tilfalder staten.