Lov om efterskoler og frie fagskoler § 25

Denne konsoliderede version af lov om efterskoler og frie fagskoler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 479 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 12. august 2022,
som ændret ved lov nr. 563 af 7. maj 2019, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
§ 25

Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1. Ministeren kan fastsætte et maksimum for det antal elever, der ydes tilskud til på det enkelte kursus.

Stk. 2 Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i medfør af stk. 1 ydes med en takst pr. årselev, der opfylder betingelserne i stk. 3, og beregnes ud fra antallet af årselever, der har modtaget specialundervisning i det skoleår, der slutter i året før finansåret. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, fastsætter børne- og undervisningsministeren beregningsgrundlaget individuelt.

Stk. 3 En elev indgår i skolens beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. stk. 2, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Eleven har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1.

  • 2) For elever på efterskoler samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, foreligger der på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune, jf. § 3, stk. 2, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen.

  • 3) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev, som er underskrevet af skolen samt for elever under 18 år af forældre eller værge og for elever, der er fyldt 18 år, af eleven selv.

Stk. 4 Skolen skal for elever, der opfylder betingelserne i stk. 3, systematisk og løbende evaluere indsatsen over for eleven.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. stk. 1, at skolen i finansåret samlet set har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder betingelserne i stk. 3. Skolen redegør særskilt for tilskuddets anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgning, frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om beregningsgrundlaget for skoler, der er omfattet af stk. 2, 3. pkt.