Lov om DSB Busser A/S

Denne konsoliderede version af lov om DSB Busser A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 232 af 04. april 1995,
som ændret ved lov nr. 1232 af 27. december 1996 og lov nr. 1046 af 23. december 1998

§ 1

Trafikministeren opretter et aktieselskab med en aktiekapital ved stiftelsen på 65 mio. kr..

Stk. 2 Selskabets navn er DSB Busser A/S. Trafikministeren bemyndiges til at godkende ændring af selskabets navn.

Stk. 3 Aktiekapitalen tegnes ved indskydelse af DSB's busvirksomhed omfattende DSB's busmateriel og de af DSB ejede bygninger, grunde og løsøre, der alene anvendes i forbindelse med buskørsel.

§ 2

DSB Busser A/S's formål er på et forretningsmæssigt grundlag at drive busvirksomhed. Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med busvirksomheden.

Stk. 2 Selskabet kan drive virksomheden i helt eller delvis ejede datterselskaber, i samarbejde med andre virksomheder og under andre navne.

§ 3

For DSB Busser A/S gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 4

Trafikministeren bemyndiges til at sælge aktierne i DSB Busser A/S. Der kan tegnes medarbejderaktier.

§ 5

DSB Busser A/S overtager driften af den buskørsel, der udføres af DSB's busvirksomhed, og indtræder i samtlige DSB's rettigheder og forpligtelser vedrørende busvirksomhed med undtagelse af de forpligtelser, der påhviler staten i medfør af § 6, stk. 3 og 5.

§ 6

De statstjenestemænd, der ved DSB Busser A/S' overtagelse af busdriften gør tjeneste ved DSB's busvirksomhed, er forpligtet til at gøre tjeneste i DSB Busser A/S med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten, ligesom selskabet i forhold til DSB er forpligtet til at beskæftige disse.

Stk. 2 Selskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd, at de inden for en periode på 2 år fra overtagelsen af busdriften kan overgå til ansættelse i selskabet.

Stk. 3 Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Stk. 4 Selskabet refunderer fra overtagelsen af busdriften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidragets størrelse fastsættes af finansministeren.

Stk. 5 Til de tjenestemænd, som selskabet ansætter efter stk. 2 med ret til tjenestemandspension, afholder staten udgiften til pension mod, at selskabet løbende indbetaler pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, de pågældende optjener under selskabsansættelsen. Pensionsbidragets størrelse fastsættes af finansministeren.

Stk. 6 De tjenestemænd, der udlånes til selskabet, deltager på lige fod med selskabets medarbejdere ved valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Stk. 7 Udlånte tjenestemænd, som lader sig ansætte i DSB Busser A/S, nu Combus a/s, eller selskabets datterselskaber, er valgbare til de respektive bestyrelser, uanset at de ikke opfylder aktieselskabslovens krav om ansættelse i vedkommende selskab i de sidste 12 måneder, før valget finder sted.

§ 6a

DSB-lovens § 26 a blev ophævet med ændringslov nr. 1402 af 23/12 2012 § 1, nr. 21. Når udlånte tjenestemænd lader sig ansætte i Combus a/s eller selskabets datterselskaber på overenskomstvilkår, jf. § 26 a i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, bortfalder Combus a/s forpligtelse i forhold til staten efter § 6, stk. 4.

Stk. 2 DSB-lovens § 26 b blev ophævet med ændringslov nr. 1402 af 23/12 2012 § 1, nr. 21 Combus a/s forpligtelse i forhold til DSB, jf. § 6, stk. 1, gælder ikke i forhold til de tjenestemænd, som genoptager tjeneste i DSB efter § 26 b i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S.

§ 7

Sagsakterne vedrørende omdannelse af DSB's busvirksomhed til aktieselskab samt bortsalg af aktier er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 8

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Trafikministeren fastsætter dog tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 5.