Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 411 af 27. april 2017

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3 Lov nr. 1261 af 16. december 2009 om Den Europæiske Politienhed (Europol) ophæves den 1. maj 2017.