Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 411 af 27. april 2017

§ 3

Justitsministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og beskyttelse af informationer.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde eller fængsel indtil 2 år for overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.