Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 411 af 27. april 2017

§ 2

Bestemmelserne i straffelovens 14. og 16. kapitel finder anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europol-ansatte under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark eller i anledning af samme.

Stk. 2 Klager over Europol-ansattes adfærd under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 11 a og 93 b.