Lov om Den Danske Klimaskovfond § 17

Denne konsoliderede version af lov om Den Danske Klimaskovfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2186 af 29. december 2020

§ 17

Fonden kan bestemme, at en afgørelse om støtte kan tilbagekaldes, og at støtte efter loven bortfalder helt eller delvis i følgende tilfælde:

  • 1) Støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

  • 2) Støttemodtageren eller lodsejeren, som ejer projektarealet, tilsidesætter sine pligter efter § 14, stk. 3, § 15 eller § 16, stk. 3.

  • 3) Vilkårene for tildeling af støtte, herunder tinglyste krav m.v., opfyldes ikke.

Stk. 2 Fonden kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde bestemme, at støtte fra fonden helt eller delvis skal tilbagebetales. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, kan fonden tillægge beløbet renter efter forfaldsdagen med den rente, der er fastsat i § 5 i renteloven.